top of page

หลักสูตร:

Solid Edge Assembly Modeling Course

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

20-21 มิถุนายน 256ุ7

รายละเอียดการอบรม


หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ


ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม :

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ
  • เพื่อความต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องต้องผ่านหลักสูตร SOLID EDGE FUNDAMENTAL COURSE TRAINING ก่อน

ติดต่อ-สอบถาม โทร: 063 990 5115

สถานที่:

MPJ Group อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1011 ถ. พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

bottom of page