top of page

หลักสูตร:

Solid Edge - Surface Modeling Course

วันและเวลา:

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม: 

21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการอบรม


หลักสูตรการออกแบบพื้นผิวของชิ้นงาน


ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม :

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีพื้นฐานในการอ่านและเขียนแบบ
  • เพื่อความต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องต้องผ่านหลักสูตร SOLID EDGE FUNDAMENTAL COURSE TRAINING ก่อน

ติดต่อ-สอบถาม โทร: 063 990 5115

สถานที่:

2198/10-11 อาคารอี.เอ็ม.เอส. ชั้น 6 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 googleMap https://maps.app.goo.gl/x9gcaD9BUqYJ8RBK8

bottom of page