top of page

Tecnomatix Robotic Simulation
 

Robot Expert เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Robot ตัวอื่น, Jig Fixture, Conveyor หรืออุปกรณ์ลำเลียง เช็คการชนกันของ Robot กับ Robot หรืออุปกรณ์ต่างๆและการหาเวลาที่ใช้ในการทำงานของ Robot จริงๆ (Sequence of Operation) และเลาที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมการทำงานของ Robot

การสร้างแบบจำลองการทำงานตามสภาพการทำงานจิงในรูปแบบ Computer Model ทั้งระบบขึ้น ก่อนการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เราพบปัญหาก่อนที่จะลงมือติดตั้งจริง ช่วยลดการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วและยังช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากการชนกันระหว่าง Robot และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดตั้ง สั่งงาน รวมไปถึงการสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้และปรับปรุงได้ตลอดเวลา (Reuse process knowledge)

Robot2.jpg
Robot1.jpg
bottom of page