top of page

Solid Edge Simulation

ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีในงานออกแบบขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Solid Edge Simulation คือซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานง่ายในงานออกแบบ ที่มีความสามารถด้านงานวิเคราะห์ (Finite Element Analysis) นั่นทำให้วิศวกรสามารถนำชิ้นงาน (parts) หรือการออกแบบทั้งหมด (Assembly) มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าต่างๆที่จำเป็นในงานออกแบบ เช่น ความแข็งแรงของชิ้นงาน การบิดงอของโครงสร้าง ความร้อนที่กระจายตัวในชุดอุปกรณ์  เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับวิศกรผู้ออกแบบ ที่ต้องรู้ค่าต่างๆเหล่านี้ เพื่อลดความจำเป็นในการสร้างชิ้นงานต้นแบบเพื่อทดสอบ จึงลดต้นทุนค่าวัสดุ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบ

Simulation-Analysis-l-FEA-960x540.png
bottom of page