top of page

Technomatix Plant

Simulation

Plant Simulation คือเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งเข้ามาช่วยในการการจำลองโรงงานผลิต, กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแบบจำลองดิจิตอล การขนส่งและการไหลของวัสดุในระบบการผลิตได้ ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง Digital Models สามารถจำลองกระบวนการผลิตรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการไหลของวัสดุในโรงงานการจัดสรรการใช้สรรพยากรในโรงงาน การขนส่งในทุก ๆ กระบวนการวางแผนงานในโรงงาน Plant Simulation สามารถจำลองได้

การทำงานของ Plant Simulation จะทำการจำลองความคิด และการวางแผนของมนุษย์ให้มาอยู่ในรูปแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมจะทำการทดสอบแนวคิดต่าง ๆที่ต้องการทดสอบในคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบและนำไปสู่แนวทางในการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ได้อีกด้วย

Technomatix Plant Simulation3.jpg
Technomatix Plant Simulation2.jpg
bottom of page