top of page

ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

Solid Edge Sheet Metal Design

13 กุมภาพันธ์ 2567

Solid Edge Sheet Metal Design

• หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่
• วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Assembly Modeling Course

15-16 กุมภาพันธ์ 256ุ67

Solid Edge Assembly Modeling Course

• หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ
• วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 256ุ67 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Simulation Course

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

Solid Edge Simulation Course

• หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA)
• วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course

19-22 มีนาคม 2567

Solid Edge Fundamentals Course

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 19-22 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

2-3 เมษายน 2567

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

• หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน
• วันที่ 2-3 เมษายน 2567 เวลา 9:00 – 16:30

bottom of page