top of page

ตารางและหลักสูตรฝึกอบรม Solid Edge

จัดผึกอบรมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การใช้ซอฟแวร์เกิดประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

Solid Edge Fundamentals Course

11-14 มิถุนายน 2567

Solid Edge Fundamentals Course

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Sheet Metal Design

19 มิถุนายน 2567

Solid Edge Sheet Metal Design

• หลักสูตรการออกแบบงานโลหะแผ่น แผ่นพับ แผ่นคลี่
• วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Assembly Modeling Course

20-21 มิถุนายน 256ุ7

Solid Edge Assembly Modeling Course

• หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานประกอบ
• วันที่ 20-21 มิถุนายน 256ุ7 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

27-28 มิถุนายน 2567

Solid Edge CAM Pro - Fundamental Course

• หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบโปรแกรม CNC สำหรับงาน Milling 3 แกน
• วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Fundamentals Course

16-19 กรกฎาคม 2567

Solid Edge Fundamentals Course

• หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มใช้โปรแกรมฯ
• วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:30

Solid Edge Simulation Course

25-26 กรกฎาคม 2567

Solid Edge Simulation Course

• หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLID EDGE Simulation เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยวิธี Finite Element Analysis(FEA)
• วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:30

bottom of page